Given Names and Surnames in Russia

Most Common Surnames In Russia

Ivanova / Ivanov
Kuznetsova / Kuznetsov
Petrova / Petrov
Magomedova / Magomedov
Smirnova / Smirnov
Popova / Popov
Volkova / Volkov
Vasileva / Vasilev
Novikova / Novikov
Morozova / Morozov

Most Common Given Names In Russia

Popular Baby Names in Russia

Random Names in Russia by Name Generator

Nadezhda Petrova
Marina Ilina
Elena Orlova
Katya Lebedeva
Yuliya Smirnova
Darya Ivanova
Natalya Morozova
Yulya Kuzmina
Galina Volkova
Lena Tarasova
Denis Egorov
Egor Makarov
Evgeniy Kozlov
Dmitry Sergeev
Oleg Kuzmin
Aleksey Magomedov
Vladimir Mikhaylov
Aleksandr Andreev
Ivan Kuznetsov
Konstantin Belov

By Region


Closest Countries to Russia by Given Names


Closest Countries to Russia by Surnames

    index: 1x 0.087429046630859s
fmsppl-page-output: 1x 0.079568862915039s
t_/pages/worldnames/country-home: 1x 0.079532861709595s
t_/common/header: 1x 0.013008832931519s
t_/common/head: 1x 0.0070250034332275s
head-tags: 1x 0.0069899559020996s
router_page: 1x 0.0065720081329346s
t_/common/footer: 1x 0.00046110153198242s
t_/common/searcher-result: 1x 4.3869018554688E-5s
----- END OF DUMP (2023-11-30 00:37:11)  -----