I-Kiribati Name Generator

1. Ioane Teitikai
2. Mikaere Ioteba
3. Bauro Ioane
4. Tiaon Tioti
5. Timon Teitikai
6. Betero Ioane
7. Tiaon Bauro
8. Ioane Ioane
9. Mikaere Timeon
10. Ioane Iotia
    index: 1x 0.0087881088256836s
fmsppl-page-output: 1x 0.0051338672637939s
t_/pages/worldnames/name-generator: 1x 0.0050990581512451s
t_/common/header: 1x 0.004450798034668s
router_page: 1x 0.002781867980957s
t_/common/head: 1x 0.0024259090423584s
head-tags: 1x 0.0023808479309082s
t_/common/footer: 1x 5.2928924560547E-5s
----- END OF DUMP (2022-07-02 11:10:07)  -----